Vilken betydelse har föreningar

 Betydelsen av föreningar och civilsamhället

CivSam beskriver civilsamhällets roll med denna figur

VAD ÄR CIVILSAMHÄLLET?

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, ekonomiska föreningar, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer

FN ställer fem krav för att en verksamhet ska klassas som en del av det civila samhället:

1. Det ska vara en formell organisation.

2. Det ska inte finnas någon vinstutdelning och eventuellt ekonomiskt överskott ska inte gå tillbaka till någon form av ägare eller huvudman.

3. Enheten ska vara institutionellt avskild från den myndighetsutövande delen av offentliga sektorn.

4. Enheten ska vara självstyrande.

5. Medlemskap eller deltagande får inte vara tvångsmässigt.

En annan definition är den som paraplyorganisationen Forum Syd använder:

Det civila samhället är grupper där människor samarbetar för ett icke vinstdrivande mål vid sidan av myndigheter, familj, politiska partier, privata företag och marknadskrafterna. Det civila samhället är organiserat på lokal, regional och global nivå. Det civila samhället består av folkrörelser, nätverk, stiftelser, institut, löst organiserade grupper etcetera

Noranstigs kommuns krav på en bidragsberättigad organisation

 

 VILKEN BETYDELSE HAR CIVILSAMHÄLLET?

Landsbygdsutredningen SOU 2017:1 skriver:

  • Människors engagemang och förmåga till samarbete och organisering är grunden för hållbar utveckling.
  • Det civila samhället tar stort ansvar för lokal service och infrastruktur. En framgångsrik politik måste därför ta tillvara och underlätta den insats som civilsamhället bidrar med.
  • I landsbygderna är det särskilt viktigt att verksamheter kan drivas småskaligt och i samarbete med offentlig, privat och ideell sektor.
  • Civilsamhället kan genom sina organisationer också bidra till bättre beslutsunderlag i offentlig sektor. Enligt kommittén behöver därför arenorna för dialog och samarbete stärkas.
  • Föreningslivet i landsbygderna behöver dock breddas och föryngras. För att vilja stanna kvar eller flytta till landsbygderna behöver fler unga och nya svenskar i större utsträckning känna förankring och att de är viktiga för sina bygders utveckling. Deras engagemang behövs för att kunna stärka utvecklingen i landsbygderna.

Mål    Staten främjar det civila samhällets engagemang i landsbygdernas utveckling.

Förslag Leadermetoden utökas. Staten kan bidra till att stärka flera arenor på olika nivåer där civila samhället kan samverka med näringslivet och den offentliga sektorn. Statens överenskommelse med civilsamhället på nationell nivå breddas genom att fokusera på utveckling av kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling.

Nätverk stärks. Jordbruksverket skall stödja samordning och utveckling av nätverk mellan landsbygdsutvecklare och anställda i kommuner och regioner. De är en viktig länk mellan civila samhället lokalt och den offentliga sektorn.

Stöd till folkbildningen. Kommittén föreslår också riktade stöd till folkbildningen för att stärka i synnerhet ungas och personer med invandrarbakgrund, i synnerhet invandrarkvinnors, möjligheter och förmåga att delta i landsbygdsutveckling.

Konsekvenser Det frivilliga engagemanget i civilsamhället spelar en stor roll, inte minst i landsbygderna. Om våra förslag till åtgärder lyckas underlätta och stärka det lokala engagemanget kommer det enligt kommitténs uppfattning att kunna fungera som en tillväxtmotor i landsbygdernas utveckling.

CIVILSAMHÄLLETS ROLL I DET POLITIISKA LIVET

Den norska statsvetaren Beatrice Halsaa har analyserat det civila samhällets roll och betydelse i samhället. Hon säger att politik är kampen om att definiera verkligheten. När det politiska medborgarskapet formas sker detta inom ramen av de förutsättningar som har satts upp i samhället. Om dessa förutsättningar tillåter det civila samhällets organisationer att utforma inriktning och arbetssätt innebär det att det civila samhället kan bidra till samhällsutvecklingen. De stora folkrörelserna på 1800- talet är exempel på detta. Bondekooperationen en annan. Medlen genererades i hög utsträckning i de egna leden och bars av känslan av nödvändighet.

PALETT FÖRATT STÄRKA CIVILSAMHÄLLET

Regeringen tillsatte 2014 en utredning för att undersöka möjligheterna att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Sociala företags betydelse

I Nordanstig verkar Kalahari, Benefact, Ängsgården och Hassela Alltjänst.                   

Idéen med Sociala företag är att erbjuda människor som har svårt att få fast jobb både ett menigsfullt jobb och en möjlighet att forma sitt arbete utifrån de egna förutsättninarna. 

Sociala företag producerar två saker samtidigt:

1. en tjänst eller en vara som marknaden har behov av

2. en arbetsplats som får människor att växa och utvecklas.

Sociala företag är ofta mycket mycket lönsmma för den enskilda människan och för samhället.

Se nedan vad Skandia har funnit i sin forskning:

Sociala företags betydelse i vårt samhälle.

Civilsamhälllets betydelse för integration och flyktingmotagande   Rapporten visar att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring flykting- och asylmottagandet. Deras insatser är och har varit avgörande för att med kvalitet kunna möta behoven. Föreningar av olika slag gör både akuta och mer långsiktiga insatser som främjar integration.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011- 2014.

 
Barn och unga
Arbetet med barn och unga ska vila på en gemensam värdegrund. Denna värdegrund bygger på en människosyn som 
ser människan som aktiv, engagerad, ansvarskännande och medskapande.
Vår ambition är att barn och unga i Nordanstigs kommun ska växa upp och utbildas i en trygg och stimulerande miljö
Kommunen ska stärka föräldrarollen genom bland annat familjecentraler och familjeklasser.
Detta ska vi uppnå genom att socialtjänst, skola och föräldrar samarbetar mot gemensamma mål.
Vi ska erbjuda en bra skola, där barn och ungdomar känner inflytande och delaktighet och där undervisningen i
för- och grundskola tar tillvara elevernas naturliga upptäckarglädje. 
Varje individ skall bemötas och utbildas utifrån sina egna förutsättningar och få stöd och uppmuntran för att nå de 
nationella målen och för att bli starka och självständiga människor.
Skolan ska stödjas så att andelen elever som når de nationellt uppställda målen stadigt ökar.
Barn- och ungdomar ska få mer plats och möjlighet att påverka sin situation genom bland annat ungdomsrådet.
Kommunen ska stimulera aktiviteter i drogfria miljöer och ha nolltolerans för mobbning och kränkande behandling.
Nordanstigs kommun ska arbeta för ett aktivt utbyte mellan skola och närings-, arbets- och föreningsliv.
 
Kultur och fritid
Inom kultur och fritid ska inriktningen vara att stimulera och stödja ungdomsverksamhet för att bidra till allsidiga
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
Kommunen ska ge ekonomiska förutsättningar till detta och på så sätt arbeta för en drog- och alkoholfri miljö.
Ambitionen är också att öka de ekonomiska resurserna till kultur- och föreningsstöd och lyfta fram 
kulturaktiviteterna och stödet till den lokala kulturen.
Ungdomsrådets kompetens och viljeinriktning ska tas tillvara och de äldres fritidsaktiviteter ska stimuleras.
Stöd ska möjliggöras bland annat genom kommunens utvecklingsmedel till förenings- och ungdomsverksamhet.
Nordanstigs Föreningsråd, paraplyorganisation för föreningarna, ska vara en viktig samarbetspartner för komunen
 
Boendemiljö och kommunikation
Genom den nya kollektivtrafiklagen och kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen verka för förbättrade
kommunikationer och att kollektivtrafiken i synnerhet utvecklas under mandatperioden, för att stödja pendling till
och från jobbet likväl som till och från fritidsaktiviteter.
Kollektivtrafikens utveckling visar kommunens utvecklingspotential för dem som funderar på att flytta hit, och
pendlingsmöjligheterna med både tåg och buss gör inflyttningsområdet större. Kollektivtrafiken ska utökas och 
ambitionen är att fördubbla antalet resor fram till 2020. 
Goda nätkommunikationer ökar chansen till lyckade etableringar av företag, och till ett ökat samarbete inom skola
och utbildning. 
Vår ambition är att vi vill visa att Nordanstig är en kommun, som är i framkant vad gäller både teknik och visioner.
Vi vill arbeta för att stärka kommunmedborgarnas känsla för sin kommun och även förbättra omvärldens bild av
kommunen.
Vi vill visa vilka naturtillgångar och friluftsliv som erbjuds och hur tryggt det är att bo här. Att Nordanstigs kommun
står för utveckling och framåtanda. Att här i Nordanstig kan själen vårdas och intellektet stärkas. Här finns närhet
till våra grannkommuner genom bra kommunikationer. Att i Nordanstig finns en bra boendemiljö ur alla aspekter.
 
Miljö och hälsa
Kommunens uppgift är att planera för en god livsmiljö på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart. 
Kommunen ska öppet kommunicera och regelbundet följa upp miljöarbetet. 
Vi vill utveckla de lokala miljömålen i samklang med de regionala och de nationella kvalitetsmiljömålen utifrån den 
nationella och vår lokala klimatstrategi. Klimatstrategin ska uppdateras i samband med att våra miljömål utvecklas.
Vi vill utveckla källsorteringen i kommunen och i första hand i kommunens egna verksamheter.
Vi anser att brottsförebyggande arbete och en väl utvecklad folkhälsa är viktiga framgångsfaktorer för att göra
kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i. Med utgångspunkt från folkhälsopolitikens elva målområden
sker det förebyggande arbetet genom de fyra målområden vi valt att prioritera. Dessa är:   barn och ungas 
uppväxtvillkor, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.
En naturvårdsplan ska tas fram med åtgärder för att tillgängliggöra naturen med stigar, leder och rik information om 
de natur- och kulturvärden som finns i Nordanstig.
God ekonomisk hushållning
För kommunen gäller god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning innebär att periodens kostnader täcks av periodens intäkter och dessutom ger
ett överskott för att avsätta medel för att möta tidigare och framtida pensionsförpliktelser, amortera skulder,
värdesäkra tillgångar, egenfinansiera investeringar samt skapa en buffert för framtida oförutsedda händelser.
De kommunala verksamheterna skall kännetecknas av väl underbyggda beslut, hög effektivitet och god servicenivå.
Kommunens affärsdrivande verksamheter och bolag ska generera överskott som kan garantera en långsiktig
utveckling. Samarbete och samverkan mellan kommuner och näringsliv ska alltid undersökas.
 
Trygg som medborgare och värdegrund
Vår ambition är att skapa trygghet under kommunmedborgarens hela levnadstid
En gemensam värdegrund ska genomsyra alla kommunens verksamheter där bemötande och respekt är en 
gemensam grund.
Kommunens insatser ska kännetecknas av korrekt och snabb service när det finns behov av stöd i hemmet eller
boende i särskilt boende. Brukaren ska ha valfrihet och möjlighet att påverka vårdinsatsen.
Kvalitetskraven ska vara likvärdiga oberoende av utförare.
Kommunen vill också underlätta för äldre att flytta till hyreslägenheter i nära anslutning till kommunens
äldreboenden, för enklare tillgång till service eller annan hjälp.
Vår ambition är att arbeta för äldreboende i fyra steg:  i hemmet, i senior-, i trygghets- och i särskilt boende
Vi vill att ett äldrecenter skapas i kommunen på Bållebo i Bergsjö.
Kvaliteten i den kommunala hemtjänsten ska utvecklas så att verksamheten blir ett föredöme med god service och
kvalitet vid val av utförare.
Anhöriga som tar hand om någon närstående ska få stöd.
En gemensam daglig verksamhet ska utvecklas i kommunen för brukare inom handikappomsorgen.
Verksamheten inom individ och familjeomsorgen ska utvecklas.
Antalet placeringar av barn och ungdomar ska minska genom att vi satsar på olika former av hemmaplanslösningar
för familjer, barn och unga.
Kommunen ska fortsätta utveckla ett bra samarbete med landstinget kring vårdfrågor. Ambitionen är att ingen
individ ska drabbas av problem på grund av gränsdragningar mellan olika huvudmän.
 
Näringsliv och arbetsmarknad
Nordanstigs kommuns insatser för näringsliv och företagande skall kännetecknas av attityder som skapar ett för-
bättrat företagsklimat, en god företagsutveckling, möjligheter och öppningar att utveckla nätverk och innovationer.
Vi tror att det finns stora möjligheter för företag att utvecklas inom den s.k. gröna sektorn. Det är positivt då det 
möjliggör en mer hållbar tillväxt. Med hållbar tillväxt menar vi att tillväxten inte sker på bekostnad av miljö, personal, 
djur eller kultur. Att tillväxten bygger på miljövänlig teknik.
Vår ambition är att kommunens insatser för näringsliv och företagande skall möjliggöra fler företag, fler 
arbetstillfällen och utvecklad turism. 
Samarbetet mellan kommunen och företagare ska utvecklas
Kommunen ska aktivt arbeta för nyetableringar av företag och tillväxt inom befintliga företag och utbildning inom
företagande och entreprenörskap.
Vi anser att utveckling och förstoring av den lokala arbetsmarknadsregionen har mycket stor strategisk betydelse
Kommunala beslutsprocesser och tillståndgivande ska vara kopplade till tjänstegarantier som är kända,
accepterade och synliggjorda.
Kommunens arbetsmarknadsstrategiska åtgärder ska syfta till att människor kan klara sin egen försörjning. Vi
ska särskilt fokusera på att underlätta ingången i arbetslivet för ungdomar.
Vi vill att invandrares och andra inflyttares yrkes- och utbildningskunskaper ska tas tillvara för att underlätta
ingången i arbetslivet. Invandrares inlärning av svenska språket ska prioriteras.
 
Personalpolitik och värdegrund
Nordanstigs kommun vill som arbetsgivare driva en personalpolitik som är tydlig, väl känd och som är väl förankrad
 i en gemensam värdegrund som överensstämmer med verksamhetens mål. Som arbetsgivare har  kommunen som
mål att organisationen utmärker sig genom att skapa förutsättningar med en framsynt personalplanering, där 
 kompetensförsörjningen är en hörnsten för att personalen ska kunna åstadkomma god service och möjlighet för
 verksamheten att nå uppsatta mål. Ambitionen är att möjliggöra alternativ för heltidstjänster inom kommunens
verksamheter, för de anställda som så önskar.