Utredningar Om Civilsamhallet

Utredningar om civilsamhället

Nordanstigs kommuns utvecklingsplan 2008 - 2013

 

Landsbygdsutredningen  Presenterar förslag kring utveckling av:

 • civilsamhället
 • näringslivet
 • bredbandsutbyggnad
 • utbildning
 • samhällsservice
 • utlokalisering av statliga jobb

Landsbygdsutredningen kortversion SOU 2017:1   Landsbygdsutredningen original 

Civilsamhällesutredningen 2016  Presenterar förslag kring:

 • ökad kunskap hos det offentliga
 • förbättrat administrativt stöd 
 • tydligare myndighetsstyrning 
 • krav på konsekvensanalyser avseende civilsamhälet förändrad lagstiftning för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap (IOP). 

Civilsamhällets betydelse Civilsamhällets organisationer i samverkan (CIVO) En uppföljning av politiken för det civila samhället – ur det civila samhällets perspektiv  2012

SOU-utredningen 2016:13

 • Utredningen bedömer vidare att överenskommelseprocesser och andra modeller för strukturerade samtal bör användas för samverkan med det civila samhällets organisationer även lokalt och regionalt.
 • Utredningens slutsats är att en ökad kunskap ökar förutsättningarna för offentliga aktörer att involvera civilsamhälle
 • Utredningen bedömningen att organisationernas roll i demokratin bör värnas när nya sätt att löpande samla in medborgarnas synpunkter och åsikter används.
 • Alla som arbetar i skolan ska vidare verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som lärande miljö
 • Det är viktigt att offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå ger praktiska förutsättningar för civilsamhället att som röstbärare kunna bidra i samråd och möten på att bra sätt
 • Utredningen bedömer också att statliga myndigheter, kommuner och landsting bör använda och utveckla metoder och vägledande dokument för samråd med civilsamhället.
 • Utredningen föreslår därför i avsnitt 5.1.2 att ett tillägg görs i 6 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) så att det där anges att myndigheters skyldighet att samarbeta med myndigheter och andra även ska omfatta det civila samhällets organisationer när det är relevant för genomförandet av myndighetens uppdrag.
 • Inriktningen i den administrativa infrastrukturen bör vara att samla och komplettera redan befintlig information och befintligt stöd. Särskilt fokus bör i detta arbete läggas på det som utredningen definierar som avgörande skeden, som t.ex. vid start av organisation, vid ansökan om offentliga bidrag, vid anställning, vid start av näringsverksamhet samt vid deltagande i offentlig upphandling.
 • Utredningen drar slutsatsen att det behövs ett lokalt och mer praktiskt inriktat stöd. Utredningen gör därför bedömningen att kommunerna bör underlätta för civilsamhällets organisationer genom att ha en gemensam kontaktpunkt för civilsamhället in i den kommunala organisationen.

 

Framtidens Civilsammhälle Framtidskommissionen 2012

Syftet med rapporten är att analysera och diskutera civilsamhället samt olika förändringsprocesser som direkt påverkar eller har relevans för civilsamhället och utifrån detta diskutera civilsamhällets framtida utmaningar och roll

Region Norra Mellansveriges program

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt.