Offentlig upphandling

 

Nytt regelverk och nya lagar för offentlig upphandling:

  • Nytt regelverk om upphandling 2017. LOU och LUF ersätts med helt nya lagar. Dessutom införs LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner. De nya reglerna gäller för upphandlingar som påbörjas efter att de nya lagarna har trätt ikraft.

Information om det nya regelverket

Detta lagförslag, som passerat Lagrådet, väntas träda i kraft den 1 april.

Kommande förenklingar av regler för som inte omfattas av EUs direktiv

  • Särskilda kapitel med regler om upphandling som inte omfattas av respektive EU-direktiv. Generellt kan sägas att de olika reglerna för sådana upphandlingar antingen är desamma som för andra upphandlingar eller är mindre detaljerade. Regeringen har meddelat att den tänker utreda vilka regler som ska gälla för sådana upphandlingar för att förenkla regelverket.

 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP), en modell som Forum utvecklade 2010.

Forum tror på relationer mellan idéburna organisationer och det offentliga för att lösa samhällsproblem. IOP är en partnerskapsrelation mellan det offentliga och den idéburna sektorn som Forum tog fram 2010. Här berättar vi lite mer om modellen och hur den kan användas.

När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, definierar de tillsammans en samhällsutmaning. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas. 

Samhället är större än marknaden och staten. Välfärd är mer än det som skattekronorna betalar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. I grunden bygger välfärden på att vi som samhällsmedlemmar bryr oss om varandra. Den omtanken får inte avgränsas till att enbart handla om att betala skatt. Då blir samhället kallt och svagt.

Andra organisationer visar vägen Röda Korset, Stadsmission och RFSL.

Det finns flera organisationer som redan har testat att ingå ett partnerskap med en kommun eller en annan offentlig instans för att driva en social verksamhet. Läs om hur organisationer i Göteborg och Linköping har gått ihop för att stötta de mest utsatta EU-migranterna. 

Var finns IOP i Sverige? 

Har du frågor om IOP? Tveka inte att höra av dig till oss redan i dag, antingen till Kansliet på mailadressen: kansli@socialforum.se eller direkt till Forums politiska sakkunnige Ludvig Sandberg på mailadressen: ludvig.sandberg@socialforum.se  

Regler och juridik kring IOP

En offentligt myndighet är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa parter. Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska regeringen ska varje regional/lokal myndighet bestämma lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhets syfte och brukarnas behov. Att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap är alltså juridiskt möjligt. Här skriver upphandlingsmyndigheten om IOP (scrolla ned).

Läs också Göteborgs kommun juridiska guide om Idéburet offentligt partnerskap och Malmö stads utredning om IOP. Och den utredning som Matthias Sylvan har gjort för Malmö stad.

Partnerskapsrelationen är möjlig då:

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse
  • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget
  • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda
  • Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser)
  • Verksamheten inte detaljregleras från kommunen

Ett idéburet – offentligt partnerskap bör tillämpas när:

  • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället
  • Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och självständig aktör.

IOP ska inte förväxlas med begreppet Public Private Partnerships som är reglerat och beprövat som en marknadsbaserad lösning. IOP ska heller inte förväxlas med de mer generella och multilaterala överenskommelserna som har skapats under de senare åren för att forma relationen mellan det offentliga och idéburna sektorn. IOP ingås oftast mellan en offentlig enhet och en eller möjligen några idéburna organisationer och fokuserar på en specifik verksamhet.

Ladda ner mer information om IOP:

Läs Forums kortfattade presentation om IOP

Forums mer detaljerade konceptpresentation

.