Möjliga bidragsgivare

 AKTUELLA BIDRAG UNDER MAJ MÅNAD och FRAMMÅT

______________________________________________________

Stöd: Leader Utveckling Hälsingebygden

Ansökan inne senast:  21 augusti   beslut 9 oktober

Syfte:                         Leaderpengar kan sökas till lokalt ledda utvecklingsprojekt som genomförs i Hälsingland och överensstämmer med vår strategi 

Vem kan söka: Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett Leaderområde .         

________________________________________________

Musikverket

Syfte: Stöd som riktar sig till festivaler som vill jobba för jämställd artistbokning.

Ansökan senast:  4 -25 september  

Tillgängligt belopp 5 miljoner            

Guide vid ansökan 

FÖRENINGSSTÖD I NORDANSTIGS KOMMUN 

1.  Nordanstigs kommuns utvecklingsmedel 

                                 A. Visionsbidrag 

                                            Ansökningsblankett

                                            Bidragsbestämmelser

                                            Redovisningsblankett

                                  B. Projektbidrag 

                                            Ansökningsblankett

                                            Bidragsbestämmelser

                                            Redovisningsblankett

Ansökan inne senast:  15 mars 2018

Beviljade projekt: Se beviljade projekt för senaste beslutet

Syfte:                          Till ett projekt eller en investering som stämmer med kommunens vision 2020

Vem kan söka:            Ideella och ekonomiska föreningar med verksamhet i Nordanstig och som uppfyller följande etiska normer.

 


 

                                  C. Spontankassa  Behöver ni bidrag till en idé för barn/ungdomar? Ni kan söka omgående ur kommunstyrelsens spontankassa. Maxbelopp 25 000kr.

- Vara inriktad på barn- och ungdomsverksamhet
- Vara tillgänglig för allmänheten
- Skapa attraktion för invånare och besökare
- Främja miljön och folkhälsan i ett vidare begrepp

 


                                   D. Ungdomsinitiativet

Är du mellan 13-25 år och har en idé som du vill förverkliga tillsammans med andra ungdomar i Nordanstigs kommun? Då kan du söka kommunstyrelsens bidrag till ungdomsinitiativ. Initiativet ska ses som ett evenemang och inte regelrätta investeringar. Det skall vara drogfritt och vara ett offentligt arrangemang, d.v.s. öppet för alla ungdomar som vill delta. Om du är yngre än 18 år, så måste du ha en vuxen medsökande. Maxbelopp 15 000kr. Kan sökas när som helst.

 


 

                                  E . Bidrag till ledarutbildning 

Vill du och din förening utveckla er verksamhet genom ledarutbildning? Då kan ni när som helst söka bidrag till ledarutbildning för upp till 5 000 kr per utbildnings-/kursdeltagare.

 


 

                                 F. Lokalt aktivitetsstöd  Verksamhet för barn och ungdomar upp till 25 år.

Ansöka två gånger per år, med sista ansökningsdag 25 februari och 25 augusti. Varje sammankomst berättigar till 70 kr aktivitetsstöd, därutöver sker en procentuellt likvärdig tilldelning mellan er och andra sökande föreningar, utifrån antalet deltagartillfällen.


 

                                  F. Drifts- och underhållsbidrag

Äger din förening lokaler eller anläggningar, som kostar mer att driva än vad de genererar i intäkter? Då kan ni söka drifts- och underhållsbidrag, med sista ansökningsdag 1 mars.  


 

                                  G. Hyresbidrag

Ska din förening hyra en lokal eller anläggning under det kommande året? Eller har ni haft tillfälliga hyreskostnader under det gångna året? Då kan ni söka hyresbidrag, med sista ansökningsdag 1 mars.

 

Följande skall beaktas när man söker bidrag från Nordanstigs kommun:

Krav på föreningsverksamheten: etiska normer.

Nordanstigs mål och visioner:  Vision 2020

Kommunfullmäktiges mål:  Mål 2017 - 2019

Nordanstigs folkhälsomål: Folkhälsoplan 2016 - 2020

Lokal utvecklingsplan: Plan  LUP 2008 - 2013

Kommunens styr- och kvalitetssystem: Styr och kvalitetssystem  Syftet med styr- och kvalitetssystemet

 


 

2.  LONA bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Syfte: Bidraget ska stimulera till åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor samt gynna biologisk mångfald. Ex:

 • Kunskapsuppbyggnad, t ex inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter.

 • Framtagande av underlag, t ex kommunala naturvårdsprogram inklusive friluftsliv, åtgärdsprogram för biologisk mångfald och underlag till bildande av kommunala natur- och kulturreservat. 

 • Processen kring arbetet med områdesskydd, t ex kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan.

 • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer. Det kan t ex vara spänger, stigar, gömslen eller fågeltorn.

 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.

 • Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning, t ex naturskoleverksamhet, studiecirklar, guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram infomaterial (foldrar, informationstavlor m.m.), information till utlandsfödda, skyltning.

Vem kan söka: föreningar, företag, enskilda personer och/eller kommunen

Senast ansökan: 1 december men skall ha behandlats av kommunstyrelsen så senast under oktober. Sök hos kommunen som skickar ansökan vidare till Länsstyrelsen

Belopp: Max 50 % av projektets beräknade kostnad kan sökas som LONA-bidrag. Resten finansieras av andra bidragsgivare (även kommunen). Ideell tid värderas till 200kr/tim


 

3. Fonder

Namn         Nordanstigs kommuns stipendiefond                                      

Sökande      Endast grundskoleelever

Ändamål     Stöd och stimulans åt elev, grupp/klass eller skolenhet inom teater, dans, musik, gymnastik eller annan idrott 

Sökes hos:   Nordanstigs kommun

 

Namn          Schönströms minnesfondfonden                                      

Sökande      Kommunivånaare

Ändamål     Till för kommunen gagneligt ändamål

Sökes hos:    Nordanstigs kommun

 

Namn: Per och Anna Sundins fond

Sökande: ungdomar boende inom Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och jordbruksnäringen  eller till förening

Ändamål: Stödja studier i jord- och skogsbruk

 

Namn: Kulturstipendium

Sökande: Folkbokförd och verksam i nordanstigs kommun

Ändamål: Stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser

Sökes hos: Nordanstig kommun

 

Namn: Föreningsledarstipendium

Sökande: Folkbokförd och verksam i Nordanstigs kommun

Ändamål: Stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser

Sökes hos: Nordanstig kommun

 

Namn: Gnarps stiftelse för barn och ungdomar

Sökande: Föreningar med säte och verksamhet i Gnarp

Ändamål: En strak och sund av barn- och ungdomsverksamhet

Sökes hos: genom Thomas Lundin, Östergrängsjö Gnarp

 STÖD I REGION GÄVLEBORG

1. Leader utveckling Hälsingebygden  

Utveckling Hälsingebygden vill stimulera framåtskridande genom att ge människor möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och att hjälpas åt i engagemang och aktivt deltagande i idéutformning och insatser som påverkar utvecklingen av den egna bygden.

Utveckling Hälsingebygdens strategi:

EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Underifrånperspektivet tillämpas genom delaktigheten från invånarna i landskapet via stormöten och Leader metoden som redskap för att få balans mellan ovanifrånperspektivet och underifrånperspektivet.

Strategin har prioriterat ett antal områden utifrån genomförda SWOT- med svagheter bl.a. höga ohälsotal, hög arbetslöshet, fel kompetens och låg utbildningsnivå och med styrkor och möjligheter bl.a.  attraktivt landskap, stolthet för egna regionen, Världsarvet Hälsingegårdar, närhet mellan stad och land, många småföretagare, en god turismutveckling, engagerade aktörer och eldsjälar.  Vi har även horisontella mål för innovation, jämställdhet, integration och miljö & klimat.

 

Vem kan söka bidrag? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i ett Leaderområde kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd.

För vad kan man söka? Leaderpengarna är bundna till vår lokala utvecklingsstrategi vars övergripande mål är att Hälsingebygden är ett attraktivt och konkurrenskraftigt område som ger sysselsättning och attraherar människor och företag genom lokalt ledd utveckling (LLU).

Strategin har sex olika insatsområden och ert projekt måste ha en tydlig koppling till något av dessa för att beviljas. Om er utvecklingsidé är stor och spänner över flera av våra insatsområden så behöver ni göra en ansökan per insatsområde för att era idéer ska bedömas korrekt. LAG kan alltså endast bedöma ett projekt inom ett av insatsområdena. Läs igenom strategin innan ni påbörjar er ansökan (Utveckling Hälsingebygdens strategi)

LAG avgör vilka projektidéer som får medel. Alla projekt poängbedöms utifrån de kriterier som finns uppsatta i det insatsområde ni har valt att söka stöd inom. Inget projekt under 200 poäng beviljas. (Obs! Krävs minst 250 poäng i insatsområde ”Forskning & Utbildning”) Se kriterier och poängsättningsbedömningen här (Mål & Urvalskriterier Utveckling Hälsingebygden)

stoppdatum för ansökningar 2017

- 17 april      - 21 augusti         - 16 oktober

 


2. Länsstyrelsen i Gävleborg

Landsbygdsprogrammet

Stöd till landsbygden

Det finns flera olika stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Det finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler. Det finns också fler stöd som startstöd, stöd till samarbeten, stöd till bredband och miljöinvesteringar.

Projektstöd

Jordbrukarstöd 2017


 

3. Region Gävleborg stöd till arbetsliv och kompetensutveckling

 ESF-rådet – Socialfonden 2014-2020 

Vad kan man söka för? Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet. Målgrupperna är unga (15-24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), långtidssjukskrivna och nyanlända, främst kvinnor för stöd ut i arbetslivet. Det kan även gälla personer som vill byta arbete, arbetsuppgifter, få ny kunskap inom befintliga eller helt nya områden.

Fokus ligger på små och medelstora företag. Satsningarna gäller bl.a metodutveckling riktat till de som står långt ifrån arbetsmarknaden 

Sysselsättningsinitiativet för unga som går till de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga (15-24 år). I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige (där Nordanstig ingår) och Sydsverige

Regional handlingsplan för norra Mellansverige


 

4. Region Gävleborg stöd till företag

ERUF/ESF-finansiering

Projekten bedöms utifrån den regionala utvecklingsstrategin i Gävleborg 2013 - 2020

Projekt som beviljats bidrag i region norra Mellansverige.

 

Regionens företagsstöd 

för att främja en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i länet.

För företag med 2-49 personer anställda, en omsättning på minst tre miljoner kronor och har behov av råd kring företagets utveckling. Du kan ansökan om stöd mellan 50 000-250 000 kronor

till befintliga och nya företag med färre än 250 anställda som inte är verksamma i jordbruks-, trädgårds- och fiskenäringen.

Investeringsbidrag   Investeringar i byggnader, anläggningar maskiner/inventarier, marknadsföring och produktutveckling. Max 50% i Hassela och max 40% i övriga kommunen

Konsultcheck  Köp av externa strategiska konsulttjänster för att utveckla företaget max 150 000 eller 50%

Samverkansprojekt  Samverkan mellan minst tre fristående företag, t ex marknadsföring och produktutveckling  

Mikrostöd Små företag som är max 2 år gamla. Till Investeringar på max 60 000 kr,  Max 50%, högst 30 000 kr

Region Gävleborg har ett pågående projekt med en särskild pott pengar just nu för företag som står inför en energieffektivisering av något slag. Projektet pågår fram till och med 31 december 2018, och då ska investeringen vara genomförd och slutbetald

Stöd kan ges för att den egna produktionen skall bli energieffektivare.

Det kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden.  

Nya utlysningar i Landsbygdsprogrammet

 Sammanlagt finns 43,2 miljoner att söka till pilot- och samarbetsprojekt.
• 3,2 miljoner kronor till bekämpning av mygg

Pilot- och samarbetsprojekt

Lär mer om utlysningarna här


 

5. Region Gävleborg stöd till kulturen

Till studieförbund, politiska ungdomsförbund, ideella, idéburna organisationer med länsövergripande verksamhet

till verksamheter för att genomföra särskilda insatser i linje med den regionala kulturplanen

Sökande kan vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade

Sökande ska vara unga mellan 16 och 26 år, som är folkbokförda i Gävleborg. Även föreningar är bidragsberättigade. Är sökanden inte myndig ska målsman underteckna ansökan. Växthusstödet ges med max 10 000 kr,

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar för att driva projekt med syfte att förverkliga den regionala kulturpolitiken

Sökanden ska vara föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade.

Projekten ska äga rum i Gävleborg och vara regionala, dvs. äga rum i flera av länets kommuner eller kunna fungera som modell för andra projekt. Bidraget får inte användas i kommersiellt syfte.

Stöd till projekt kan beviljas med max 50 000 kr. Ett grundkrav då kommuner söker är att de själva svarar för minst 50 procent av totalbudgeten

kulturinsatser för att främja integration och interkulturell dialog i Gävleborg. Sista ansökningsdag är 15 april 2017.

 • Stöd till filmproduktion

    Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm

till professionella filmarbetare som fyllt 18 år. Maxbelopp för stödet är 50 000 kr.

    Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm

ska möjliggöra inspiration till yngre filmare som är över 18 år och stödja filmer med konstnärlig potentialMaxbelopp är 30 000 kr

Vid crowdfunding finansieras projekt genom stöd eller donationer från många små finansiärer samt av regionen. 

Fonden är öppen för kulturprojekt som är till gagn för medborgarna i Gävleborgs län


6. BankeSparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Nya får enligt sitt förordnande stödja

projekt inom näringsliv och kultursektorn samt forskning där vi gärna prioriterar projekt med "sparandeprofil". Vid beslut prioriteras projektets samhällsnytta och sociala profil

Sparbanksstiftelsen Nya ska främja sparsamhet i Sverige och verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vi gör det genom folkbildning och att sprida kunskap om hållbar ekonomi. 

Vi vill också främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur i vår region. Det gör vi genom bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet


 

7. Iggesunds sociala fond

• Prioritera investeringar som främjar aktivitet och anställda.

• Samlingslokaler, där det bedrivs ungdomsverksamhet.

• Moderklubben skall söka, inte sektionerna.

• Klubben/föreningen skall äga lokalen/marken för att erhålla anslag till utrustning, byggnation m m av densamma, alt långtidskontrakt (min 5 år).

• Projekt där flera föreningar samverkar, prioriteras.

• Bidrag över 10 000 kr förutsätter viss egen finansiering/arbete.

• Ej bidrag till genomförda projekt.

• Ej bidrag till intresseföreningar

Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 maj för vårmötet, och senast den 1 oktober för höstmötet

 8. Sundbladska fonden

Sundbladska fonden ger anslag till ungdomsverksamhet i föreningar/klubbar t ex lägerverksamhet, ledarutbildning m m i norra Hälsingland och Härjedalen – motsvarande gamla AB Iggesunds Bruks verksamhetsområde.

Förutom anslag till ungdomsverksamhet delar fonden även ut ungdomsledarstipendier för långt och troget arbete bland barn och ungdom eller till fortbildning som ungdomsledare. Stipendiater utses efter förslag från den ansökande föreningens styrelse. 

Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 maj för vårmötet, och senast den 1 oktober för höstmötet

 


 

8.  Norrlandsförbundet

Verksamhetsidé

”Att systematiskt och i samverkan med andra aktörer skapa goda relationer med de människor som påverkar eller berörs av Norrlands framtida utveckling. Norrlandsförbundets verksamhet ska präglas av positiva insatser som ger långsiktig nytta och tydliga resultat.”

Syfte Förbundet vill:

 • vara en viktig kraft för Norrlands framtida utveckling och prioriterade angelägenheter.
 • sprida information om norrländska förhållanden och främja Norrlands ekonomiska, kulturella och sociala utveckling.
 • bidra till ökad kunskap om Norrland och bidra till en än mer positiv och korrekt bild av Norrland.
 • arbeta proaktivt och stå för innovativa lösningar.
 • lyfta fram goda exempel och föredömliga insatser inom näringsliv, samhällsfrågor och kultur genom informationsaktiviteter i interna och externa kanaler samt genom utdelning av våra hedersbelöningar Norrlandsbjörnen respektive Olof Högberg-plaketten.

 


 

NATIONELLA STÖD

Nordisk kulturfond

https://www.nordiskkulturfond.org/

 

1. Nordisk Kulurkontakt

KUL­TUR- OCH KONST­PRO­GRAM­MET
Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet...
 • Mobilitetsstöd   

  Resa och vistelse i upp till 10 dagar. Ansökningsperioder 2017: 03.03-05.04, 21.07-22.08, 22.09-23.10.

  Skall stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet. Det ger också  möjlighet att presentera konst- och kulturproduktioner och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

 • Nätverksstöd

Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.


 

 2. Allmänna arvsfonden

Medel: 7 miljarder som kammarkollegiet förvaltar

Beslut: I arvsfondsdelegationen, som är beslutande,  ingår 7 ledamöter, 1 statssekreterare, och 6 representanter från olika allmänna och ideella organisationer

Syfte: Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.

Målgrupp: barn 0 – 12 år, ungdomar 13 – 25 år, människor med funktionsnedsättning

Stödformer:

 • PROJEKTSTÖD 
 1. Projekttid upp till 3 år
 2. Kriterier Nyskapande för Sverige, räcker inte att det är nytt för organisationen
 3. Målgruppen skall vara delaktig i initiering, planering och genomförande
 4. Krav på varaktighet. Överlevnad- Plan över fortsättning, förteckning över samarbetspartners, kan överleva med annan ansvarig organisation
 5. Vem kan söka? Föreningar och ekonomiska föreningar utan vinstsyft
 6. Vilka kan vara samarbetspartner?  Kommun, företag, andra föreningar,
 7. Vad kan man få stöd till  Lön, Hyra; Aktiviteter; Produktion; Administration; Revision En redovisning per år, maxkostnad 10 000kr
 8. Vad får man inte stöd till: Löpande kostnader, Enstaka arrangemang, Renodlad forskning, Enskilda individer eller företag.
 • LOKAL OCH ANLÄGGNINGSSTÖD
 1. Projekttid upp till 3 år
 2. Kriterier: Nyskapande för Sverige
  • Nytt på orten (inom upptagningsområdet) konstgräs, parkour, skateboardramp .
  • Riktar sig till en ny målgrupp, målgruppen deltar aktivt i projektet redan från början

    

 3. Målgruppen skall vara delaktig i initiering, planering och genomförande
 4. Krav på varaktighet- Minst 10 år, 
  • Den nya anläggningen skall drivas i sökande förenings regi i 10 år – annars får man betala tillbaka en del, uppföljning efter 4 år och 10 år
  • Man måste visa i budget att rörliga kostnader kan täckas
  • Förteckning över samarbetspartners är viktigt, gärna kommun, föreningar, företag
  • Medfinansiering är en fördel men inget krav. Ange gärna referenser till samarbetspartners
 5. Vem kan söka? Enbart föreningar som haft verksamhet i minst 1 år
 6. Vilka kan vara samarbetspartner?  Kommun, företag, andra föreningar,
 7. Vad kan man få stöd till  Lön, Hyra; Aktiviteter; Produktion; Administration; Revision- en redovisning per år, söks i genomsnitt för 1,8 miljoner mellan 50 000 – 7 miljoner Arvsfonden vill ge goda förutsättningar för projekten. Lågt ansökningsbelopp är ingen fördel. Man behöver inte låna upp utan får utbetalt vartefter med någon typ av redovisning över vad som gjorts. Om t.ex. en kommun nyttjar anläggningen 50 % av tiden kan man söka för 50 % av investeringen. Det krävs ett nyttjande-/samarbetsavtal som är på minst 5 år helst 10 år.
 8. Vad får man inte stöd till: Löpande kostnader, Enstaka arrangemang, Renodlad forskning, Enskilda individer eller företag.

      Ansökningsprocess

 • 6 beslutsomgångar per år
 • Ca 5 till 7 månader till beslut
 • Fonden tar kontakt med de ansökningar som man anser har ”en potential”
 • Man har rätt att söka igen
 • Man har rätt att få ett avslag förklarat

 

 Fördelning länsvis av fondens bidrag


 

 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

MUCF fördelar bidrag till:

 • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer.
 • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
 • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Möten mellan unga och beslutsfattare

Bidrag till strukturerad dialog i form av möten eller seminarier på nationell eller internationell nivå mellan ungdomar och beslutsfattare. Unga ska ha möjlighet att framföra sina åsikter om hur ungdomspolitiken ska genomföras i Europa.

Sista ansökningsdag: 26 april    4 oktober


 

Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017

1 juli 2017 är sista ansökningsdag.


Strategiska partnerskap

Aktiviteter inom denna del av Erasmus+ Ung och Aktiv ska leda till positiva och varaktiga effekter på organisationerna, deltagarna och sektorn som aktiviteterna sker inom - till exempel utbildnings- eller ungdomssektorn. Aktiviteterna ska leda till utveckling och spridning av nya metoder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Det kan vara erfarenhetsutbyte mellan tre länder för att utveckla metoder för att följa upp ungas lärande inom internationella projekt. Eller om att förbättra och modernisera organisationernas interna arbetsmiljö samt öka deras kapacitet att arbeta på internationell nivå. För deltagarna ska projekten bland annat leda till ökad kompetens och en stärkt känsla av europeisk samhörighet.

På strategisk eller politisk policynivå förväntas projekten stärka utbildning, praktik och ungdomssektorn. Erasmus+ är tänkt att vara en del av lösningen på arbetslöshet, skolavhopp och brist på demokratisk delaktighet


 

Volontärtjänst, utbyten och kompetensutveckling

Volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling är ett av tre programområden i Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete. Det kallas också för mobilitetsprojekt.

Genom aktiviteter inom denna del av Erasmus+ Ung och Aktiv ska deltagarna kunna upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Aktiviteterna ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan de som jobbar med unga och är ett redskap för lärande. Principer och praxis för icke-formellt lärande – det lärande som sker utanför klassrummet genom andra metoder än föreläsningar – ska genomsyra samtliga aktiviteter inom projekten

Ungdomsutbyte

För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner. Till bidraget ungdomsutbyte.

 

4.  Migrationsverket - starta projekt

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter.

Sveriges nationella program för AMIFPDF  

Att vara delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidra i arbetet med att Sverige bättre tillvaratar alla människors kunskaper och erfarenheter är viktiga anledningar till att söka medel från AMIF.

Organisationer kan ansöka om projektstöd under öppna utlysningsperioder. När och vilka som kan söka tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs på www.migrationsverket.se/amif.Den 1 augusti öppnar en ny utlysning från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Utlysningen är öppen till och med 20 oktober 2017 (15.00). I höstens utlysning går det att ansöka om stöd, det vill säga medfinansiering, inom samtliga specifika och nationella mål inom det nationella programmet. Totalt kommer ca 300 miljoner SEK att kunna fördelas, beroende på fondens anslagstilldelning i Sverige. Mellan den 1 augusti och 20 oktober 2017 kommer en utlysning vara öppen för organisationer att ansöka om medfinansiering för projekt inom asyl, integration och återvändande

 

 

 


 

 

5. Energimyndigheten

Stöd till forsknings- och innovationsprojekt

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

Läs mer om forskning och de stöd som finns.

Affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Läs mer om affärsutvecklingsstöd.

Stöd till solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Här kan du läsa mer om de stöden. 

Stöd till energilagring

Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst eller genom att ladda ned ansökningsblanketten (pdf) som ska skickas till Länsstyrelsen här. Du kan fylla i blanketten i datorn innan du skriver ut den.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Läs mer i Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi på riksdagens webbplats.

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Här kan små och medelstora företag söka ekonomiskt bidrag för att göra en energikartläggning eller en fördjupade studie inför energieffektiva investeringar. Företaget kan också gå med i ett energieffektiviseringsnätverk.

Läs mer om EU-stöd till små och medelstora företag.

Planeringsbidrag för Horisont 2020, LIFE m.fl.

Arbetet med en projektansökan kan vara tidsödande. För att göra det möjligt för fler svenska aktörer att ta del i EU-projekt har Energimyndigheten inrättat ett så kallat planeringsbidrag.

Läs mer om planeringsbidrag.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el får producenten ett elcertifikat. Elcertifikaten säljs på en öppen marknad, och ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Läs mer om elcertifikatsystemet och hur du går till väga för att ansöka om elcertifikat.

Elbusspremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Under 2016 finns 50 miljoner kronor avsatta för elbusspremien, och för 2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor tillföras per år till det nya anslaget.

Läs mer om elbusspremien.

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att under perioden 2016-2019 fördela 25 miljoner kronor per år till lokala och regionala aktörer för att bidra till energi- och klimatomställning. Hälften av medlen är öronmärkta för Länsstyrelsernas arbete och hälften kan sökas av lokala och regionala offentliga aktörer genom utlysningar.

Läs mer om stödet.

Nätverket för vindbruk

Nätverket för vindbruk har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och att verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. På uppdrag av regeringen stöttar Nätverket för vindbruk sedan 2008 regionala initiativ vars erfarenheter hela landet sedan kan dra nytta av. Det sker bland annat genom utlysning av projektmedel varje år. Nätverket för vindbruk drivs av Energimyndigheten i samarbete med fyra regionala noder.


 

6. Kulturrådet – EU-stöd till kultur

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet med särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten ska även främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Kulturrådet ska också verka för ett jämställt kulturliv som präglas av hög kvalitet, mångfald och ha ett barn- och ungdomsperspektiv i alla delar av verksamheten

Scenkonst, musik, litteratur, kulturtidskrifter, bibliotek och läsfrämjande, bild och form, museer, utställningar, regional kulturverksamhet, samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur och andra kulturella ändamål kan få statligt stöd av Kulturrådet. Statliga bidrag till regional kulturverksamhet fördelas dels genom kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte deltar i modellen.

Den sammanlagda bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

VEM KAN SÖKA BIDRAG?

Organisationer och fria aktörer kan beviljas bidrag av Kulturrådet. De flesta bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod. En ansökningsperiod öppnar fyra veckor innan sista ansökningsdatum. Läs mer om ansökningstider under respektive bidrag.

ATT SÖKA BIDRAG

De flesta bidrag söker du online. I några undantagsfall får du ladda ner en ansökningsblankett från Kulturrådets webbplats och mejla den till e-postadressen kulturradet@kulturradet.se. Lämna bara in ett exemplar av varje ansökan.

SEPTEMBER

Bidrag som går att söka året runt
Litteraturstöd, översättningsstöd, utställningsgarantier, kulturexport

OKTOBER

Bidrag som går att söka året runt
Litteraturstöd, översättningsstöd, utställningsgarantier, kulturexport

NOVEMBER

Bidrag som går att söka året runt
Litteraturstöd, översättningsstöd, utställningsgarantier, kulturexport

BIDRAG SOM GÅR ATT SÖKA ÅRET RUNT

 

KREATIVA PLATSERS ANSÖKNINGSPERIOD ÄR NU ÖPPEN

Bidraget Kreativa platsers ansökningsperiod för 2017 är öppen under perioden 29 augusti till 26 september. Kulturrådet kommer att prioritera fortsättningsansökningar för de projekt som beviljades bidrag 2016. Mer information om bidraget hittar ni här.


 

 

7.  Andra nationella bidragsgivare


 

 

Film- och tv-produktion 
Filminstitutet – Kreativa Europa

Fiskeristöd  
Jordbruksverket – Fiskeristöd 

Forskning och innovation
Vinnova – Horisont 2020

Företag (små och medelstora)  
Tillväxtverket – COSME

Hälsofrågor
Folkhälsomyndigheten – Hälsa för tillväxt 2014-2020

Jordbruks- och landsbygdsstöd  
Jordbruksverket – Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

Lokalt ledd utveckling genom Leader
Jordbruksverket - lokalt ledd utveckling 

Miljö 
Naturvårdsverket – EU:s miljöprogram Life+

Regional tillväxt
Tillväxtverket – Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

Regionalt samarbete med andra EU-länder
De europeiska territoriella samarbetsprogrammen

Utbildningsområdet
Universitets- och högskolerådet - Erasmus+

Ungdomsprojekt
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

Internationella stöd

Nordisk kulturfond

Nordisk Kulturfond utdeler stöd på tre nivåer: Projekstöd med tre årliga ansökningstider, Uppstart med löpande ansökningstid, samt Tematiska satsningpooler med specifika kriterier och ansökningstider.

Mer information